Biểu mẫu Biên bản họp nhóm đề cử Thành viên HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN

BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

SAIGON – SONG LAM BEER

JOINT STOCK COMPANY

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM NHIỆM KỲ 2017 – 2022

MINUTES OF GROUP MEETING

RECOMMEND CANDIDATES FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS

SAIGON – SONG LAM BEER JOINT STOCK COMPANY – TERM 2017 – 2022

  • Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam.
  • Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam nhiệm kỳ 2017-2022.
  • Pursuant to the Charter of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company;
  • Pursuant to the Regulation on the candidate for the member of the Board of Directors of Sai Gon – Song Lam Beer Joint Stock Company, term 2017 – 2022.

 

Hôm nay, ngày…./…../2021, tại ……………………………………………………………………………………………….., chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Bia Sài Gòn – Sông Lam, cùng nhau nắm giữ ………………cổ phần (bằng chữ: ………………………………………………………………………………….. cổ phần), chiếm tỷ lệ ………….% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

Today, on …../…../2021, at……………………………………………………………………………………………, we are shareholders of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company, together holding …………………….. shares, accounting for ……..% of voting shares of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company, named in the List below:                                                                                         

STT

No.

Tên cổ đông

Shareholder

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN

ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No.

Địa chỉ

Address

Số CP

sở hữu

Number of shares owned

Ký và ghi rõ họ tên

Signature and fullname

1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
….          
  Tổng cộng/ Total        

 

 

Chúng tôi cùng nhất trí cử/ We have agreed to appoint:

Ông/Bà/ Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số /ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:………………………………………………….Ngày cấp/ Date of issue:…………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence address:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam nhiệm kỳ 2017-2022/ To be authorized representative of this group of shareholders to execute recommend procedures in accordance with regulations on nominating and standing for election to the BOD in term of 2017-2022 of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

And we have altogether agreed to nominate candidate(s) for election to the BOD as follow:

  1. Ông/Bà/ Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số /ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:………………………………………………….Ngày cấp/ Date of issue:…………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence address:

Trình độ học vấn/ Qualification:………………………………..Chuyên ngành/ Major:

Hiện đang sở hữu/ Currently holds : (cổ phần/ shares)

  1. Ông/Bà/ Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số /ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:………………………………………………….Ngày cấp/ Date of issue:…………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence address:

Trình độ học vấn/ Qualification:………………………………..Chuyên ngành/ Major:

Hiện đang sở hữu/ Currently holds : (cổ phần/ shares)

  1. Ông/Bà/ Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số /ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:………………………………………………….Ngày cấp/ Date of issue:…………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence address:

Trình độ học vấn/ Qualification:………………………………..Chuyên ngành/ Major:

Hiện đang sở hữu/ Currently holds : (cổ phần/ shares)

  1. Ông/Bà/ Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số /ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:………………………………………………….Ngày cấp/ Date of issue:…………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence address:

Trình độ học vấn/ Qualification:………………………………..Chuyên ngành/ Major:

Hiện đang sở hữu/ Currently holds : (cổ phần/ shares)

  1. Ông/Bà/ Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số /ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:………………………………………………….Ngày cấp/ Date of issue:…………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence address:

Trình độ học vấn/ Qualification:………………………………..Chuyên ngành/ Major:

Hiện đang sở hữu/ Currently holds : (cổ phần/ shares)

Biên bản này được lập vào lúc …..  giờ, ngày …… /…./2021 tại …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

This Minutes was prepared at …..[hour]….., on …../…..2021 at ……………………………….…………… ………………………………………………………………………………………………………………………..

……., ngày/date…… tháng/month ……. năm/year ……

Người đại diện nhóm

Representative of  group

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature, seal and full name)

 

 

 

Các tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *