Biểu mẫu Giấy đề cử thành viên HĐQT của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN

BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

SAIGON – SONG LAM BEER

JOINT STOCK COMPANY

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022

NOMINATION FORM FOR MEMBER OF BOD – TERM 2017-2022

(Áp dụng cho cổ đông / Apply to shareholder)

Kính gửi/ To:  Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company

Họ tên cổ đông/ Name of shareholder:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số /ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No.:…………………………………Ngày cấp/Date of issue:………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có)/ Legal representative (if any):

Hiện đang sở hữu/ Currently holds:…………………………. cổ phần/shares (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021/ At the time of closing the list of shareholders attending the Irregular General Meeting of Shareholders 2021). Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá/ The total face value of shares: đồng/VND

Tôi đề nghị đề cử/ I would like to nominate:

 1. Ông/Bà/ Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số /ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:………………………………………………….Ngày cấp/ Date of issue:…………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence address:

Trình độ học vấn/ Qualification:………………………………..Chuyên ngành/ Major:

Hiện đang sở hữu/ Currently holds : (cổ phần/ shares)

 1. Ông/Bà/ Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số /ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:………………………………………………….Ngày cấp/ Date of issue:…………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence address:

Trình độ học vấn/ Qualification:………………………………..Chuyên ngành/ Major:

Hiện đang sở hữu/ Currently holds : (cổ phần/ shares)

 1. Ông/Bà/ Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số /ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:………………………………………………….Ngày cấp/ Date of issue:…………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence address:

Trình độ học vấn/ Qualification:………………………………..Chuyên ngành/ Major:

Hiện đang sở hữu/ Currently holds : (cổ phần/ shares)

 1. Ông/Bà/ Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số /ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:………………………………………………….Ngày cấp/ Date of issue:…………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence address:

Trình độ học vấn/ Qualification:………………………………..Chuyên ngành/ Major:

Hiện đang sở hữu/ Currently holds : (cổ phần/ shares)

 1. Ông/Bà/ Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số /ID card/Citizen Identity card /Passport /Business registration certificate No:………………………………………………….Ngày cấp/ Date of issue:…………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence address:

Trình độ học vấn/ Qualification:………………………………..Chuyên ngành/ Major:

Hiện đang sở hữu/ Currently holds : (cổ phần/ shares)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam nhiệm kỳ 2017 – 2022./ To be a candidate for member of BOD of SaiGon – Song Lam Beer Joint Stock Company – term 2017-2022.

Xin trân trọng cảm ơn/ Respecfully./.

Hồ sơ kèm theo/ Attached documents:

 • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần thay đổi gần nhất)

Certified true copies of ID card/Citizen Identity card /Passport/ Business registration certificate (latest change)

 • Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

The curriculum vitae of candidate.

 • Bản sao các bằng cấp.

Certified true copies of ID qualifications.

……., ngày/date…… tháng/month ……. năm/year ……

    Người đề cử/ Nominator

                                                                                              (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Signature, seal and full name)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

BIA SÀI GÒN – SÔNG  LAM

SAIGON – SONG LAM BEER

JOINT STOCK COMPANY

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022

NOMINATION FORM FOR MEMBER OF BOD – TERM 2017-2022

 (Áp dụng cho nhóm cổ đông/ Apply to group of shareholders)

Kính gửi/ To:  Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company

Người đại diện nhóm cổ đông/ Name of Representative group of shareholders: ……………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số /ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:………………………………………………….Ngày cấp/ Date of issue:…………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông/ Attach list of group of shareholders )

Hiện đang sở hữu/ Number of shares holded:…………………………. cổ phần/shares (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021/ At the time of closing the list of shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders 2021). Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá/ The total face value of shares: đồng/VND

Chúng tôi đề nghị đề cử/ I would like to nominate:

 1. Ông/Bà/ Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số /ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:………………………………………………….Ngày cấp/ Date of issue:…………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence address:

Trình độ học vấn/ Qualification:………………………………..Chuyên ngành/ Major:

Hiện đang sở hữu/ Currently holds : (cổ phần/ shares)

 1. Ông/Bà/ Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số /ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:………………………………………………….Ngày cấp/ Date of issue:…………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence address:

Trình độ học vấn/ Qualification:………………………………..Chuyên ngành/ Major:

Hiện đang sở hữu/ Currently holds : (cổ phần/ shares)

 1. Ông/Bà/ Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số /ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:………………………………………………….Ngày cấp/ Date of issue:…………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence address:

Trình độ học vấn/ Qualification:………………………………..Chuyên ngành/ Major:

Hiện đang sở hữu/ Currently holds : (cổ phần/ shares)

 1. Ông/Bà/ Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số /ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No:………………………………………………….Ngày cấp/ Date of issue:…………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence address:

Trình độ học vấn/ Qualification:………………………………..Chuyên ngành/ Major:

Hiện đang sở hữu/ Currently holds : (cổ phần/ shares)

 1. Ông/Bà/ Mr./Ms.:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số /ID card/Citizen Identity card /Passport /Business registration certificate No:………………………………………………….Ngày cấp/ Date of issue:…………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence address:

Trình độ học vấn/ Qualification:………………………………..Chuyên ngành/ Major:

Hiện đang sở hữu/ Currently holds : (cổ phần/ shares)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam nhiệm kỳ 2017 – 2022./ To be a candidate for member of BOD of SaiGon – Song Lam Beer Joint Stock Company – term 2017-2022.

Xin trân trọng cảm ơn/ Respecfully./.

Hồ sơ kèm theo/ Attached documents:

 • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần thay đổi gần nhất)

Certified true copies of ID card/Citizen Identity card /Passport/ Business registration certificate (latest change)

 • Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

The curriculum vitae of candidate.

 • Bản sao các bằng cấp.

Certified true copies of ID qualifications.

 • Danh sách nhóm cổ đông (theo mẫu đính kèm)/ List of group of shareholders (attached form)
 • Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử/ (The minutes of meetings of group of shareholders)

……., ngày/date…… tháng/month ……. năm/year ……

       Người đề cử/ Nominator

                                                                                              (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    (Signature, seal and full name)

 


DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

LIST OF GROUP OF SHAREHOLDERS

 

TT

No.

Họ và tên

Full name

CMND/CCCD/

GĐKDN

 

ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No.

Địa chỉ thường trú

 

Permanent residence address

Số lượng cổ phần

sở hữu (tính đến ngày chốt DS)

Number of shares

Chữ ký cổ đông/
chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức

Signature/ Signature  and seal (If shareholders are organizations)

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
….          
….          
…..          
…..          
Tổng cộng/ Total        

 

 

Các tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *