Biểu mẫu Sơ yếu lý lịch Thành viên HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Independence – Freedom – Happiness

——o0o——

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CURRICULUM VITAE

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

(Candidate for the Board of Director)

 

Họ và tên:

Full name:

…………………………………..
Ứng cử viên:

Candidate:

Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of BOD
Giới tính:

 Gender:

 
Ngày tháng năm sinh:

 Date of birth:

 
Nơi sinh:

Place of birth:

 
CMND/CCCD:

ID card/Civil Certificate/ Passport number:

…………, ngày cấp/ date of issue …………, nơi cấp/ place of issue: ……………
Quốc tịch:

Nationality:

 
Địa chỉ thường trú:

Permanent address:

 
Số điện thoại liên lạc:

Telephone number:

 
Trình độ chuyên môn:

Qualification:

 
Quá trình công tác:

Work experience:

 
Thời gian/ Time Chức vụ – Tên đơn vị công tác/ Position – Name of company
Từ/from … đến/to  
Từ/from … đến/to  
Từ/from … đến/to  
Từ/from … đến/to  

 

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam (BSL)/ Position at Saigon – Song Lam beer JSC. (BSL):  
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Position at other companies:  

 

Các lợi ích liên quan đến BSL (nếu có)/ Related interests with BSL (if any):  
Số CP nắm giữ (tại thời điểm ……):

The number of share hold by myself (at…………..):

…………… cổ phần/ share, tương đương/ equivalent to ….. % vốn điều lệ/ of charter capital
  + Đại diện sở hữu:

  + Possess on behalf of other organizations:

 …………… cổ phần/ share, tương đương/ equivalent to ….. % vốn điều lệ/ of charter capital
  + Cá nhân sở hữu:

  + Possess for own account:

…………… cổ phần/ share, tương đương/ equivalent to ….. % vốn điều lệ/ of charter capital
Các cam kết nắm giữ  (nếu có):

Other commitment of holding shares (if any):

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:

Related person hold shares of the Company:

1. Mối quan hệ/ Relationship: …………  , Tên cá nhân, tổ chức/ Name of organization, individual: …………………………….. nắm giữ/ number of shares hold: ………… CP, tương đương/ equivalent to ………% vốn điều lệ/ of charter capital.
2. Mối quan hệ/ Relationship: …………  , Tên cá nhân, tổ chức/ Name of organization, individual: …………………………….. nắm giữ/ number of shares hold: ………… CP, tương đương/ equivalent to ………% vốn điều lệ/ of charter capital.
3. ……………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct, I will bear the full responsibility to the law,

………………, ngày …. tháng …. năm ……

Người khai/ Declarant

Ký tên, ghi rõ họ tên/ (Signature, full name)

 

Các tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *