Biểu mẫu Giấy đề nghị tự đề cử Thành viên HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN

BIA SÀI GÒN – SÔNG LAM

SAIGON – SONG LAM BEER

JOINT STOCK COMPANY

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 – 2022

SELF- NOMINATION FORM

FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS – TERM 2017-2022

Kính gửi/ To:  Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam

Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company

Tôi tên là/ Full name:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số /ID card/Citizen Identity card/Passport /Business registration certificate No.:…………………………………Ngày cấp/Date of issue:………………………………. Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence address:

Trình độ học vấn/ Qualification:………………………………..Chuyên ngành/ Major:

Hiện đang sở hữu/ Currently holds:…………………………. cổ phần/shares (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường bất thường năm 2021/ At the time of closing the list of shareholders attending the Irregular General Meeting of Shareholders 2021). Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá/ The total face value of shares: đồng/VND

Đề nghị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam nhiệm kỳ 2017 – 2022/ I would like to suggest to Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company let me stand for election to the BOD of Company term 2017- 2022.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Sông Lam. Xin trân trọng cảm ơn./ If being trusted to elect as a member of the BOD, I would spend all my capabilities and enthusiasm to contribute to development of Saigon – Song Lam Beer Joint Stock Company.

Hồ sơ kèm theo/ Attached documents:

  • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu

Certified true copies of ID card/Citizen Identity card /Passport

  • Sơ yếu lý lịch của ứng viên

The curriculum vitae of candidate.

  • Bản sao các bằng cấp.

Certified true copies of ID qualifications.

 

 

 

……., ngày/date…… tháng/month ……. năm/year ……

Cổ đông/ Shareholder

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

 

Các tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *