HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8

Chiều 21/03/2014, Đảng bộ công ty CP Bia Sài Gòn Sông Lam đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 ( khóa XI). Tham gia Hội nghị có đồng chí Lê Minh Châu, trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Lâm Hòa, Phó bí thư Đảng bộ công ty nhấn mạnh: Các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 ( khóa XI) đều là những vấn đề rất quan trọng liên quan đến sự phát triển của đất nước và doanh nghiệp trong những năm tới.

Thông qua việc phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, đơn vị nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa nội dung của những vấn đề đã được Hội nghị Trung ương 8 thảo luận và thông qua; hiểu sâu thực trạng tình hình, những thành tựu đã đạt được, những hạn chế yếu kém và những vấn đề đang đặt ra; nắm vững những điểm mới, quan trọng, cốt lõi, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương tại đơn vị.

Trong buổi làm việc, Hội nghị nghiên cứu các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 ( khóa XI): Kết luận về “Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và thực hiện nhiệm vụ năm 2014” và “ Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế- xã hội, trọng tâm là 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; Những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013; Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Hội nghị nghiên cứu các nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy Khối doanh nghiệp: Nghị quyết về “ Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong khối Doanh nghiệp Trung ương; Kết luận về tiếp tục đẩy manh cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; Kết luận về triển khai đề án tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối: Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020; Nghị quyết về “ Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ khối…

Hội nghị triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại các bộ phận trong công ty.

Đình Mạnh tổng hợp

 

 

Các tin khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *